Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1,1 tỉ
Diện tích: 8,5 sào Hình thức:

Danh mục: