Địa chỉ: Bình Phước Giá 25 tỉ
Diện tích: 8ha Hình thức:

Danh mục: