Địa chỉ: Phường Bảo Vinh Long Khánh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: