Địa chỉ: Cam Lâm, Khánh Hoà Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: