Địa chỉ: TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương - Lâm Đồng Giá
Diện tích: 183m2 Hình thức:

Danh mục: