Địa chỉ: Bình Phước Giá
Diện tích: 184,4 m2 Hình thức:

Danh mục: