Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 25 tỉ
Diện tích: 11ha Hình thức:

Danh mục: