Địa chỉ: Gia Lâm 1 Lâm Hà Lâm Đồng Giá
Diện tích: 379m2 Hình thức:

Danh mục: