Địa chỉ: Quảng Tiến, Huyện Cư M gar , Đắk Lắk Giá Hơn 8 sào
Diện tích: Hình thức: