Địa chỉ: phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: