Địa chỉ: Thành Thủy Phú Thọ Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: