Địa chỉ: Bắc Giang Giá 32xx
Diện tích: 75m Hình thức:

Danh mục: