Địa chỉ: Hoà Bình Giá 18 tỉ
Diện tích: 14.322m2 Hình thức:

Danh mục: