Địa chỉ: Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: