Địa chỉ: Tp Hoà Bình Giá
Diện tích: 6100m2 Hình thức:

Danh mục: