Địa chỉ: Hội An - Quảng Nam Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: