Địa chỉ: Phú Yên Giá 1 tỉ 7
Diện tích: 112,8m2 Hình thức:

Danh mục: