Địa chỉ: Bình Phước Giá 500 triệu 
Diện tích: 1028,8 m2  Hình thức:

Danh mục: