Địa chỉ: Thôn Hạ-Xã N-huyện Đức TRỌNG-LÂM ĐỒNG Giá 6 tỉ
Diện tích: :260 m2 Hình thức:

Danh mục: