Địa chỉ: Hải Phòng Giá 12xx
Diện tích: 197m Hình thức:

Danh mục: