Địa chỉ: Đak Lak Giá 450 bớt lộc
Diện tích: 14x35 Hình thức:

Danh mục: