Địa chỉ: Đồng Nai Giá 380
Diện tích: 5x20  Hình thức:

Danh mục: