Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 550 tr
Diện tích: 303,7m2 Hình thức:

Danh mục: