Địa chỉ: Hải Phòng Giá 8XX
Diện tích: 63,8m2 Hình thức:

Danh mục: