Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 5 tỉ 5
Diện tích: 191m2 Hình thức:

Danh mục: