Địa chỉ: Khánh Hòa Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: