Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 2,1 tỉ có bớt
Diện tích: 71,3m2 Hình thức:

Danh mục: