Địa chỉ: thôn 1, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Giá 1ty2 bớt lộc
Diện tích: 190,9m2 Hình thức:

Danh mục: