Địa chỉ: Bình Phước Giá Giá TL
Diện tích: 1000m2  Hình thức:

Danh mục: