Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 5tyxxx
Diện tích: 10125m2  Hình thức:

Danh mục: