Địa chỉ: Bình Phước Giá 2 tỉ 3
Diện tích: 384m2 Hình thức:

Danh mục: