Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 4ty
Diện tích: 283,5m2 Hình thức:

Danh mục: