Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 3 tỷ
Diện tích: 633,3 m2 Hình thức:

Danh mục: