Địa chỉ: Phú Yên Giá 1,5 tỉ/ha
Diện tích: 2héc 2 Hình thức:

Danh mục: