Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 14 tỉ
Diện tích: 1ha8 Hình thức:

Danh mục: