Địa chỉ: Kiều Bái – Thủy Nguyên – Hải Phòng Giá 8xxThương lượng
Diện tích: 60,2 m2 Hình thức:

Danh mục: