Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1 tỉ 400 triệu chốt
Diện tích: 1000,5m2 Hình thức:

Danh mục: