Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1××tỷ đồng/1.373,5m.
Diện tích: 1373,5m2 Hình thức:

Danh mục: