Địa chỉ: Thôn Cẩm An, xã Cẩm lĩnh ba vì Hà Nội Giá 1,x.tr./.1m²
Diện tích: 5745,7 Hình thức:

Danh mục: