Địa chỉ: Bắc Giang Giá 2,7 tỉ
Diện tích: 3000 m Hình thức:

Danh mục: