Địa chỉ: Đông Khê - Đông Sơn - Thanh Hóa Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: