Địa chỉ: DT 756 Huyện Chơn Thành Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: