Địa chỉ: Bình Phước Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: