Địa chỉ: Bắc Giang Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: