Địa chỉ: Phước Vĩnh Giá 750 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: