Địa chỉ: Xuân Bắc - Xuân Lộc - Đồng Nai Giá 370/1 sào
Diện tích: 1 mẫu 4 Hình thức:

Danh mục: