Địa chỉ: TP THủ Đức Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: